Увійти

Про оформлення розділу "Видавнича діяльність" у річному звіті наукових установ НАН України

 
 

Щороку розпорядженням Президії НАН України затверджується "Схема та вимоги до звіту про діяльність наукової установи Національної академії наук України". Проте аналіз звітів, що їх щороку подають до Президії НАН України установи, свідчить про необхідність більш детальних роз'яснень.

Розглянемо детально вимоги до оформлення розділу "Видавнича діяльність".

В інструкції зазначено таке:

1. "Навести перелік опублікованих книжкових видань (монографії, підручники, збірники наукових праць, науково-популярні видання тощо), що написані співробітниками установи (передмови, статті упорядників тощо зараховуються як статті). При зазначенні роботи декількох авторів з різних установ необхідно вказати місце роботи співавторів. Для кожної роботи слід вказати галузь науки.

Перелік подається мовою оригіналу книжкових видань за схемою:

Галузь науки. Автор(и). Назва  / Установа(и), яка(і) підготувала(и) видання. – Місто видання : Назва видавництва, рік. – Загальна кількість сторінок та в дужках – кількість умовних друкованих аркушів/обліково-видавничих аркушів. – Тираж. – ISBN.

Нижче необхідно навести резюме мовою оригіналу, українською та, за наявності, англійською мовами".

Ця інформація подається для внесення її у щорічний "Анотований каталог книжкових видань НАН України", сюди включають тільки повні книжкові видання (окремі розділи, написані працівниками установи, не враховуються). Під книжковими виданнями розуміємо наукові монографії, підручники, науково-популярні видання, атласи, покажчики, неперіодичні збірники наукових праць – видання, які мають міжнародний стандартний книжковий номер, тобто код ISBN.

Приклади опису:

1.      Історичні науки. Маргарита Шамрай. Альдини в бібліотеках України : Каталог / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : Академперіодика, 2008. – 144 с. (Ум. друк. арк. 12,4 ; Обл.-вид. арк. 12,0). – 300 пр. – ІSВN 978-966-360-093-2.

Каталог альдин є науковим описом наявних у бібліотеках України примірників видань відомого італійського друкаря, вченого і гуманіста Альда Пія Мануція та його нащадків. У 1494 році розпочала у Венеції діяльність його друкарня, книги якої зажили собі світової слави завдяки друкарській довершеності та високому історико-філологічному рівню підготовки античних текстів до видання. Всього у каталозі представлено описи 140 видань друкарні Альдів; примірників, з урахуванням дублетів чи окремих томів – 190. Завдяки вивченню провенієнцій, залишених у стародруках колишніми власниками книжок, науковий опис раритетів ХV–XVI ст. дозволяє прослідкувати міграцію зарубіжних видань в Україні в різні часи.

Каталог розрахований на книгознавців, філософів, філологів, істориків, культурологів, яких цікавить антична спадщина, коментована видатними гуманістами епохи Відродження.

2.      Математика. П.І. Каленюк1, З.М. Нитребич1, В.С. Ільків1, М.М. Симотюк2. Лінійні інтегральні задачі для рівнянь із частинними похідними. – Київ : Наук. думка, 2020. – 216 с. (Ум. др. арк. 13,5 ; Обл.-вид. арк. 12,0) – 150 пр. – ISBN 978-966-00-1738-2.

Національний університет «Львівська політехніка»,

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

У монографії встановлено однозначну розв'язність у відповідних функціональних просторах задач з нелокальними інтегральними умовами за виділеною змінною та певними крайовими умовами за рештою координат для диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь із частинними похідними (рівнянь з навантаженням та рівнянь із відхиленими аргументами). Такі умови, зокрема, виникають у випадках, коли межа області є недоступною для проведення вимірювань або коли неможливо безпосередньо обчислити певні фізичні величини, однак відомі їхні усереднені значення. Прикладом можуть бути дослідження процесів поширення тепла, вологоперенесення, дифузії частинок, демографії.

Для науковців, студентів старших курсів, які спеціалізуються у галузі диференціальних рівнянь і математичної фізики.

The monograph is devoted to the solvability in the corresponding functional spaces of problems with nonlocal integral conditions for the selected variable and certain boundary conditions for the rest of the coordinates for partial differential and differential-functional equations (loaded equations and equations with shift of arguments). Such conditions, in particular, arise in cases when the boundary of the domain is not available for measurements or when it is impossible to directly calculate certain physical quantities, but their average values are known.

The monograph is intended for specialists in differential equations and mathematical physics, students and postgraduate students of corresponding specialties.

Переліки окремих розділів, передмов, статей упорядників, статей у наукових журналах, періодичних збірниках, збірниках конференцій і нарад, тез доповідей тощо подавати не потрібно.

2. "Навести перелік журналів (мовою оригіналу), які видаються установою, окремо вказати назви започаткованих у звітному році.

Вказати назви періодичних збірників (мовою оригіналу), які видаються установою, у тому числі започаткованих у звітному році; зазначити кількість випусків, що надруковані протягом звітного року, їхні номери, обсяг у сторінках і умовних друкованих аркушах/обліково-видавничих аркушах, резюме мовою оригіналу, українською та, за наявності, англійською мовами".

У цьому пункті слід навести відомості про всі періодичні видання, у випуску яких підзвітна установа бере участь як співзасновник.

Приклад опису: "Пошукова та екологічна геохімія : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України. – 2009. – № 1 (9). – 68 с. (Обл.-вид. арк. 5,6).

Друкуються оригінальні та дискусійні статті, що присвячені питанням пошукової та екологічної геохімії".

Перелік та зміст випусків наводити не потрібно.

3. "Кількісні показники, що характеризують видавничу діяльність установи, необхідно звести в таблиці за формами VIII.14, що додаються (див. нижче). В графах 3 та 4 форми VIII.1, що характеризує видання підручників тощо, зазначається загальна кількість робіт обсягом понад 5 обл.-вид. арк., у графі 3 – підручників та навчальних посібників, у графі 4 – енциклопедичних, довідкових і науково-популярних видань. Кількість опублікованих окремо брошур, рекомендацій, методик зазначається у графі 5. В графах 6–9 форми 1, що характеризують публікацію статей, вказується кількість статей в наукових журналах, збірниках, статей упорядників, передмов:  графа 6 призначена для робіт, що видані в Україні, графа 7 – для виданих у країнах СНД і "далекого зарубіжжя", графа 8 – для опублікованих у препринтах, графа 9 – у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до міжнародних баз даних. Кількість тез доповідей слід вказати окремо – у графі 10".

Інформацію у колонках 6–8 слід наводити так само, як і раніше. Сума статей у цих трьох колонках дає загальну кількість статейних публікацій, здійснених науковцями установи протягом звітного року. У колонці 9 слід вказати суму (загальну кількість) статей, виданих у фахових наукових журналах, включених до будь-яких міжнародних баз даних (Scopus, Web of Science, EBSCO (MEDLINE, PubMed тощо), CSA, OCLC, BIOSIS, DOAJ, Springer, Index Copernicus, Astrophysics, Mathematics, Chemical Abstracts, Agris, GeoRef, Engineereed Materials Abstracts, SUBIS тощо). Кількість статей, що наведена у колонці 9, не повинна перевищувати суми значень, вказаних у колонках 6 та 7.

В формі VIII-2 вказується кількість та обсяг монографій, виданих одним або декількома авторами у ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України, Видавничому домі "Академперіодика" НАН України та інших видавництвах України та країн СНД, країнах "далекого зарубіжжя" та самостійно, без участі видавництв (так звана відомча література). Не включати сюди статті в тематичних збірниках.

Установи, що видають наукові праці поза видавництвами, вказують число виданих таким чином монографій, збірників наукових праць та препринтів за формою VIII-3".

* "Поза видавництвами" – відомча література, видана підзвітною установою на власній поліграфічній дільниці, або на іншій поліграфічній дільниці з міжнародним книжковим кодом ISBN, одержаним у Науково-видавничій раді НАН України (у такому коді як колективний видавець зазначена НАН України). Приклад такого ISBN: ISBN 978-966-02-5555-5, де 978 означає книжкову продукцію, 966 – Україну, 02 – НАН України, 5555 – порядковий номер книги, випущеної НАН України як колективним видавцем, 5 – контрольна цифра, за якою Книжкова палата України імені Івана Федорова та Міжнародна агенція ISBN перевіряють правильність використання коду і визначають, чи можна ним послуговуватись для подальшої каталогізації (себто вважати книгу справді виданою).

У формі VIII-4 вказуються виключно публікації установи у виданнях, які проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та\або WoS (вид, назва публікації та видання, в якому вона розміщена, код бюджетної програми, в межах якої підготовлена публікація; назва наукометричної бази, в якій проіндексоване видання; квартіль наукового журналу, в якому надрукована стаття; адреса публікації в інтернеті).

Приклад опису дивись нижче.

Наводити повний перелік видань установи в згаданій таблиці не потрібно.

Таблиці можна подивитися у приєднаному файлі.