Увійти

Положення про Науково-видавничу раду НАН України

1. Науково-видавнича рада (НВР) Національної академії наук України є науково-організаційним органом при Президії НАН України, який здійснює загальне керівництво видавничою діяльністю Національної академії наук України.
В своїй роботі НВР НАН України керується діючим законодавством, Статутом НАН України, даним Положенням, а також рішеннями Загальних зборів і Президії НАН України.
Діяльність НВР НАН України будується на громадських засадах із залученням широкого кола вчених та спеціалістів і спрямована на всебічне висвітлення та популяризацію результатів наукових досліджень НАН України в друкованих виданнях та інших носіях інформації.
2. Завданням НВР НАН України є:
  • координація видавничої діяльності НАН України  та сприяння публікації монографій, збірників наукових праць та наукових журналів, що відображають досягнення та перспективи наукових досягнень в Україні;
  • забезпечення разом з відділеннями наук та їх установами  високого наукового рівня видань НАН України, усунення паралелізму та дублювання, підвищення міжнародного рейтингу академічних видань;
  • сприяння пропаганді досягнень науки і техніки та поширенню наукових знань, зокрема розповсюдженню друкованих видань НАН України;
  • методична та економічна підтримка видавничої діяльності наукових установ;
  • науково-аналітична робота в галузі видавничої діяльності НАН України.
3. Для здійснення цих завдань НВР НАН України:
3.1. Затверджує плани видань та склад редакційних колегій багатотомних видань, спеціальних серій академічної літератури (зібрання творів класиків художньої літератури, науково-популярної та ін.).
3.2. Здійснює загальне керівництво видавництвом “Наукова думка” НАН України, видавництвом Видавничий дім "Академперіодика" НАН України та книгарнями.
3.3. Розглядає питання взаємовідносин наукових установ з видавництвами НАН України.
3.4. Здійснює контроль за виконанням вимог нормативних документів, що регламентують відомчі видання наукових установ НАН України, надає цим виданням індекс ISBN.
3.5. Здійснює як безпосередньо, так і через відділення НАН України методичне забезпечення діяльності журналів і збірників.
3.6. Розглядає та подає Президії НАН України пропозиції щодо створення нових та реорганізації існуючих періодичних видань НАН України. Подає на затвердження Президії Національної академії наук України погоджені з відділеннями пропозиції щодо головних редакторів періодичних видань НАН України.
3.7. Готує та подає до Президії Національної академії наук України пропозиції щодо фінансування видавничої діяльності установ НАН України.
3.8. Вивчає та узагальнює світовий досвід в організації видання наукових журналів та інших публікацій.
3.9. Бере участь у розробці законодавчих актів, які стосуються видавничої справи в Україні.
4. До складу НВР НАН України входять: голова, заст. голови, академіки - секретарі відділень НАН України, начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН України, учений секретар НВР НАН України, директор видавництва “Наукова думка” НАН України, директор Видавничого дому "Ака-демперіодика" та провідні вчені.
Рішення НВР НАН України приймаються на її засіданнях та оформляються відповідними постановами. Документація НВР НАН України підписується головою НВР та ученим секретарем НВР НАН України.
5. Організаційне забезпечення роботи Науково-видавничої ради НАН України здійснюється Науково-організаційним відділом Президії НАН України.