Увійти

Звіти Науково-видавничої ради НАН України

Радченко А.І., к.г.н., учений секретар НВР НАН України 

Видавнича діяльність Національної академії наук України: сучасний стан 

 

Як провідна наукова організація України Національна академія наук України щорічно виконує державне замовлення на підготовку і випуск видавничої продукції за двома соціально важливими напрямами – "енциклопедичні видання" і "наукові видання".
 
За першим з них Національна академія наук України здійснює підготовку і випуск видань, передбачених рішеннями Президента і Кабінету Міністрів України, які мають загальнонаціональне значення. Наприклад, над безпрецедентним виданням "Національний атлас України" (2007), покликаним забезпечити інформаційну підтримку розвитку країни на базі інтеграції досягнень фундаментальної науки, працювали фахівці багатьох академічних організацій і наукових установ інших відомств.
 
До цього напряму належать "Енциклопедія історії України" в 10 томах, сім томів якої вже побачили світ; "Енциклопедія сучасної України" в 25 томах, з яких на сьогодні видані 10; шеститомна "Шевченківська енциклопедія", видання якої планується завершити до 2014 року – року 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка; підготовлювані до видання "Франківська енциклопедія" в 5 томах і тритомна "Енциклопедія міжнародного права".
 
Особливе місце належить проекту "Словники України", в рамках якого здійснюється створення віртуальної лінгвістичної лабораторії і корпусів мови, що отримали статус національного надбання, а також випуск на основі цих напрацювань численних словників в електронному і паперовому вигляді. Наприклад, "Український орфографічний словник" вже витримав 9 видань, кожне наступне з яких доповнюється і удосконалюється. Подією 2010 року став вихід першого тому двадцятитомного тлумачного "Словника української мови" (літери А–Б), загальний обсяг якого перевищує 230 тисяч статей.
 
Тиражі цих видань складають від 1 до 10 тисяч примірників і безоплатно розсилаються у національні і зарубіжні громадські бібліотеки, а також бібліотеки провідних наукових і навчальних закладів України.
 
Реалізація проекту "Наукова книга", розпочатого за рішенням Президії НАН України, за ініціативи Науково-видавничої ради (НВР) НАН України і видавництва "Наукова думка" в 2001 році, зараз є головним напрямом діяльності Видавництва "Наукова думка" НАН України. З моменту виходу першої книги проекту, тобто за 10 років існування, проект значно розширився і змінився. Зараз в проект включаються рукописи українською та російською мовами, що пройшли внутрішнє і зовнішнє рецензування, конкурсний відбір у відділеннях наук НАН України, апробацію у видавництві. На сьогодні в рамках проекту видано 246 наукових монографій, підготовлено до друку ще 18 оригінал-макетів. У 2011 році в проект включено ще 27 рукописів, заплановано до видання 32 найменування наукових монографій.
 
Обов'язковий наклад видань за проектом "Наукова книга" складає 300 примірників. Він виготовляється за кошти і на умовах державного замовлення та підлягає безкоштовному розповсюдженню у бібліотеки, навчальні заклади, наукові установи відповідно до розпорядження Президії НАН України. Тобто у вільному продажі книг, виданих за проектом "Наукова книга", практично немає. Тільки у разі, коли автори або видавництво зацікавлені в збільшенні накладу або надходженні книги в мережу книгорозповсюдження, вони замовляють виготовлення додаткового накладу за власні кошти.
 
Діяльність ВД "Академперіодіка" НАН України спрямована насамперед на виконання Програми підтримки журналів НАН України. Ця Програма, створена за рішенням Президії НАН України в 2005 році, на сьогодні охоплює більше чверті журналів, до складу засновників яких входить Академія. Так, в 2010 році в рамках державного замовлення на базі ВД "Академперіодіка" підготовлені і випущені річні комплекти 23 найменувань журналів загальним накладом більше 25 тисяч примірників і обсягом 1,7 тисяч обліково-видавницьких листів.
 
Другий напрям діяльності ВД "Академперіодіка" – випуск науково-популярної і навчальної літератури. Одночасно Видавничий дім служить базовою організацією Науково-видавничої ради НАН України і поліграфічною базою Академії, для розвитку якої додаються значні зусилля.
 
У 2009 році за ініціативою НВР НАН України з проекту "Наукова книга" було виділено два дочірні проекти: "Наукова книга для молодих учених" і "Наукова книга іноземною мовою". У 2010 році в рамках проекту "Наукова книга для молодих учених" було видано 4 монографії молодих учених, в 2011 буде випущено ще 10 і лише дві з них колективні.
 
За проектом "Українська наукова книга іноземною мовою" у 2010 році вийшли 3 книги, ще 5 заплановані до видання в 2011, всі вони – англійською мовою. Перша з випущених за цим проектом книг – "Polarimetric remote sensing of Solar system objects", була відмічена як краще видання 2010 року Міжнародною академією астронавтики і протягом першого місяця після виходу була викачана з Інтернету більше 1,5 тисячі разів.
 
Проте слід зазначити, що частка видань, що випускаються двома академічними видавництвами, залишається незначною в порівнянні із загальним обсягом випуску книжкової продукції – близько 7 % від загальної кількості назв книжкових видань.
 
Тобто вклад академічних видавництв можна співставити з вкладом зарубіжних видавців – представництв "Springer" в різних країнах, видавництв "Nova Science Publishers", "Cambridge University Press", Американського математичного і фізичного товариств, інших видавництв Болгарії, Німеччини, Ізраїлю, Індії, Мексики, Нідерландів, Польщі, Росії, США, Франції і т. ін.
 
Так, в 2010 році видавництвами НАН України видано 66 найменувань наукових монографій, а зарубіжними видавництвами випущено 55 найменувань (найвищий показник за останні 15 років).
 
Показова стабілізація кількості найменувань книг, випущених на власних поліграфічних ділянках наукових організацій: від 21 % у 2006 році до 33 % у 2003, а в останні чотири роки – 27–29 %. Слід зазначити, що одночасно відбувається покращення якості книжкової продукції, що виробляється на поліграфічних ділянках наукових організацій НАН України. Причин зростання рівня книжкової культури в порівнянні з 1990-ми декілька: збільшення кількості книг, выпущених| на умовах державного замовлення, створення професійних видавництв на базі поліграфічних ділянок наукових організацій (перш за все гуманітарного профілю), підвищення вимог самих учених до видавничої продукції.
 
Деякі актуальні параметри академічного книговидання:
 

 
Окрім наукових монографій, книжкова продукція НАН України представлена енциклопедичними, словарними, довідковими, учбовими, науково-популярними виданнями, а також неперіодичними збірниками наукових праць. Загальну кількість їх найменувань можна співставити з кількістю найменувань наукових монографій, вона складає в середньому 596 найменувань в рік: від 449 в 2001 до 730 в 2008. Пік видання довідкової і науково-популярної літератури закономірно припав на 2008 рік – рік 90-річного ювілею Національної академії наук України і був відмічений не лише загальноакадемічними виданнями у сфері історії науки, але і багаточисельними тематичними виданнями наукових організацій Академії.
Співробітники НАН України беруть активну участь в створенні підручників, навчальних і методичних посібників, курсів лекцій, хрестоматій для вищої і середньої школи. Кількість їх за останні 10 років неухильно зростає. При цьому поступово зменшується кількість неперіодичних збірників наукових праць і серед них – книжкові серії НАН України. Значною мірою це пояснюється тим, що в списки видань, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних досліджень, затверджені Вищою атестаційною комісією України, з 2006 року можуть бути внесені лише видання, зареєстровані як друковані засоби масової інформації. Зацікавлені в опублікуванні робіт молодих учених (аспірантів і докторантів) видання прийняли відповідні рішення про зміну формату і перехід із книжних в періодичні.
Окрім книжкової продукції, НАН України випускає періодичні видання. Серед них один науково-популярний журнал ("Світогляд"), 86 найменувань наукових журналів і 41 збірник, до складу засновників яких входить НАН України. З вказаних 86 журналів 35 були засновані після 1991 р. Періодичність виходу переважно один раз в квартал (39 найменувань) і один раз в два місяці (38 найменувань), всього 10 журналів виходить щомісячно. Практично всі ці журнали входять в різні загальнонаукові і тематичні наукометричні бази, реферуються, наприклад Українським реферативним журналом "Джерело" і російським ВІНІТІ. Значна частка впродовж багатьох років представлена в базі Scopus, десяток включені в список Американського інституту наукової інформації для підрахунку імпакт-фактора; 19 з академічних журналів перевидаються англійською мовою (в основному, зарубіжними видавцями).
Крім того, організаціями НАН України засновані самостійно або із залученням організацій іншої відомчої приналежності (наприклад, вищих навчальних закладів) близько 100 журналів, збірників та інших видів періодичних видань. Щорічна кількість статей, що публікуються вченими НАН України, за останні 10 років виросла з 17,7 до 25,9 тисяч статей, п'ята частина з яких зазвичай виходить в зарубіжних періодичних виданнях.
Також значний досвід накопичений співробітниками Академії і в створенні електронних видань – самостійних або як версій друкованих, на окремих носіях і в електронному середовищі, з відкритим і обмеженим доступом, на сторінках наукових організацій, видавців, а також персональних сторінках учених. Однак електронні видання поки складають не більше 10 % від загальної кількості видавничої продукції Академії.
З метою підтримки і активізації співпраці і обміну досвідом між редакціями періодичних видань Академії ВД "Академперіодіка" НАН України і НВР НАН України проводять щорічну конференцію, присвячену проблемам наукових періодичних видань. Інформація про досвід окремих організацій НАН України, про зроблені ними дії для просування своїх видань в наукометричні бази і підвищення рейтингу як видавничої продукції, так і організацій в цілому, публікується в спеціальному серійному виданні "Наука Україна в світовому інформаційному просторі". На сьогоднішній день видано три випуски.
Матеріали про всі події і заходи в академічному книговиданні, методичні рекомендації з питань видавничої діяльності, каталоги періодичних видань Національної академії наук України і книжкових видань постійно оновлюються на даному веб-сервері ─ ресурсі НВР НАН України.
Сьогодні на порталі доступна інформація про книжкові видання 2004–2010 рр., у міру надходження контрольних примірників наповнюється каталог 2011 року. Паралельно, починаючи з 2004 року, публікується друкована версія рубрикованого анотованого каталогу книжкових видань і каталоги академічної періодики.
Про функціональність ресурсу як інформаційного порталу і необхідності подальшого його розвитку свідчать результати вивчення параметрів його відвідувань користувачами. Лічильник відвідувань показує, що протягом останніх шести місяців ресурс відвідало більше 150 тисяч користувачів, здійснивши більше 300 тисяч звернень до окремих сторінок. За один день сайт в середньому відвідує 1000 користувачів.
Всі ці каталоги і методичні матеріали разом з веб-сторінками періодичних видань НАН України і сторінками організацій НАН України, присвяченим їх видавничій діяльності, повинні скласти єдиний інформаційний масив, сегмент електронного простору, де будуть повноцінно і оперативно представлені результати наукової і науково-організаційної роботи Національної академії наук України.