Увійти

Про оформлення розділу "Видавнича діяльність" у річному звіті наукових установ НАН України

 
Щороку розпорядженням Президії НАН України затверджується "Схема та вимоги до звіту про діяльність наукової установи Національної академії наук України". Проте аналіз звітів, що їх щороку подають до Президії НАН України установи, свідчить про необхідність більш детальних роз’яснень.
Розглянемо детально вимоги до оформлення розділу "Видавнича діяльність". В інструкції зазначено таке:
1. "Навести перелік опублікованих книжкових видань (монографії, підручники, збірники наукових праць, науково-популярні видання тощо), що написані співробітниками установи (передмови, статті упорядників тощо зараховуються як статті). При зазначенні роботи декількох авторів з різних установ необхідно вказати місце роботи співавторів. Для кожної роботи слід вказати галузь науки.
Перелік подається мовою оригіналу книжкових видань за схемою:
Галузь науки. Автор(и). Назва  / Установа(и), яка(і) підготувала(и) видання. – Місто видання : Назва видавництва, рік. – Загальна кількість сторінок та в дужках – кількість умовних друкованих аркушів/обліково-видавничих аркушів. – Тираж. – ISBN.
Нижче необхідно навести резюме мовою оригіналу, українською та російською мовами".
Ця інформація подається для внесення її у щорічний "Анотований каталог книжкових видань НАН України", сюди включають тільки повні книжкові видання (окремі розділи, написані працівниками установи, не враховуються). Під книжковими виданнями розуміємо наукові монографії, підручники, науково-популярні видання, атласи, покажчики, неперіодичні збірники наукових праць – видання, які мають міжнародний стандартний книжковий номер, тобто код ISBN.
  Приклад опису: "Історичні науки. Маргарита Шамрай. Альдини в бібліотеках України : Каталог / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К. : Академперіодика, 2008. – 144 с. (Ум. друк. арк. 12,4 ; Обл.-вид. арк. 12,0). – 300 пр. – ІSВN 978-966-360-093-2.
Каталог альдин є науковим описом наявних у бібліотеках України примірників видань відомого італійського друкаря, вченого і гуманіста Альда Пія Мануція та його нащадків. У 1494 році розпочала у Венеції діяльність його друкарня, книги якої зажили собі світової слави завдяки друкарській довершеності та високому історико-філологічному рівню підготовки античних текстів до видання. Всього у каталозі представлено описи 140 видань друкарні Альдів; примірників, з урахуванням дублетів чи окремих томів – 190. Завдяки вивченню провенієнцій, залишених у стародруках колишніми власниками книжок, науковий опис раритетів ХVXVI ст. дозволяє прослідкувати міграцію зарубіжних видань в Україні в різні часи.
Каталог розрахований на книгознавців, філософів, філологів, істориків, культурологів, яких цікавить антична спадщина, коментована видатними гуманістами епохи Відродження.
 Каталог альдин – научное описание экземпляров изданий известного итальянского печатника, ученого и гуманиста Альда Пия Мануция и его потомков, которые имеются в библиотеках Украины. У 1494 году начала у Венеции деятельность его типография, книги которой имели мировую славу вследствие печатной довершенности и высокому историко-филологическому уровню подготовки антических текстов к изданию. Всего в каталоге представлено описи 140 изданий типографии Альдов; экземпляров, с учетом дублетов или отдельных томов – 190. Благодаря изучению провениэнций, оставленных у стародруках прошлыми владельцами книг, научное описание раритетов ХVXVI вв. дает возможность проследить миграцию зарубежных изданий на Украине в разное время.
Каталог рассчитан на книговедов, философов, филологов, историков, культурологов, которых интересует античное наследие, комментированное известными гуманистами эпохи Возрождения."
Переліки окремих розділів, передмов, статей упорядників, статей у наукових журналах, періодичних збірниках, збірниках конференцій і нарад, тез доповідей тощо подавати не потрібно.
2. "Навести перелік журналів (мовою оригіналу), які видаються установою, окремо вказати назви започаткованих у звітному році.
Вказати назви періодичних збірників (мовою оригіналу), які видаються установою, у тому числі започаткованих у звітному році; зазначити кількість випусків, що надруковані протягом звітного року, їхні номери, обсяг у сторінках і умовних друкованих аркушах/обліково-видавничих аркушах, резюме мовою оригіналу, українською та російською мовами".
У цьому пункті слід навести відомості про всі періодичні видання, у випуску яких підзвітна установа бере участь як співзасновник.
Приклад опису: "Пошукова та екологічна геохімія : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України. – 2009. – № 1 (9). – 68 с. (Обл.-вид. арк. 5,6).
Друкуються оригінальні та дискусійні статті, що присвячені питанням пошукової та екологічної геохімії".
3. "Кількісні показники, що характеризують видавничу діяльність установи, необхідно звести в таблиці за формами VIII 1-3, що додаються. В графах 3 та 4 форми VIII-1, що характеризує видання підручників тощо, зазначається загальна кількість робіт обсягом понад 5 обл.-вид. арк., у графі 3 – підручників та навчальних посібників, у графі 4 – енциклопедичних, довідкових і науково-популярних видань. Кількість опублікованих окремо брошур, рекомендацій, методик зазначається у графі 5. В графах 6–9 форми 1, що характеризують публікацію статей, вказується кількість статей в наукових журналах, збірниках, статей упорядників, передмов:  графа 6 призначена для робіт, що видані в Україні, графа 7 – для виданих у країнах СНД і "далекого зарубіжжя", графа 8 – для опублікованих у препринтах, графа 9 – у наукових фахових журналах (вітчизняних і зарубіжних), що входять до міжнародних баз даних. Кількість тез доповідей слід вказати окремо – у графі 10".
Інформацію у колонках 6–8 слід наводити так само, як і раніше. Сума статей у цих трьох колонках дає загальну кількість статейних публікацій, здійснених науковцями установи протягом звітного року. У колонці 9 слід вказати суму (загальну кількість) статей, виданих у фахових наукових журналах, включених до будь-яких міжнародних баз даних (SCOPUS, Web of Science, EBSCO (MEDLINE, PubMed тощо), CSA, OCLC, BIOSIS, DOAJ, Springer, Index Copernicus, AstrophysicsMathematics, Chemical Abstracts, Agris, GeoRef, Engineereed Materials Abstracts, SUBIS тощо). Кількість статей, що наведена у колонці 9, не повинна перевищувати суми значень, вказаних у колонках 6 та 7.
В формі VIII-2 вказується кількість та обсяг монографій, виданих одним або декількома авторами у ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України, Видавничому домі "Академ­періодика" НАН України та інших видавництвах України та країн СНД, країнах "далекого зарубіжжя" та самостійно, без участі видавництв (так звана відомча література). Не включати сюди статті в тематичних збірниках.
Установи, що видають наукові праці поза видавництвами, вказують число виданих таким чином монографій, збірників наукових праць та препринтів за формою VIII-3".
* "Поза видавництвами" – відомча література, видана підзвітною установою на власній поліграфічній дільниці, або на іншій поліграфічній дільниці з міжнародним книжковим кодом ISBN, одержаним у Науково-видавничій раді НАН України (у такому коді як колективний видавець зазначена НАН України). Приклад такого ISBN: ISBN 978-966-02-5555-5, де 978 означає книжкову продукцію, 966 – Україну, 02 – НАН України, 5555 – порядковий номер книги, випущеної НАН України як колективним видавцем, 5 – контрольна цифра, за якою Книжкова палата України імені Івана Федорова та Міжнародна агенція ISBN перевіряють правильність використання коду і визначають, чи можна ним послуговуватись для подальшої каталогізації (себто вважати книгу справді виданою).
Таблиці можна подивитися у приєднаному файлі.