Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

Ю.М. Васецкий, И.П. Кондратенко, А.П. Ращепкин, И.Л. Мазуренко
У монографії представлено основні положення теорії рішення певного класу задач тривимірного електромагнітного поля. Електромагнітні системи, що розглядаються, включають контур змінного струму в загальному випадку довільної просторової конфігурації та електропровідне тіло, що намагнічується, в якому індукуються вихрові струми. Проведено теоретичні дослідження індукційного нагрівання стрічок кольорових і чорних металів. Представлено результати рішення обернених задач пошуку геометрії індукторів у вигляді контурів плоскої і просторової конфігурації, які забезпечують необхідний розподіл температури нагрівання металевих рухомих стрічок.
А.В. Русанов, В.І. Гнесін, О.М. Хорєв та ін.
Розглянуто сучасний стан і проблеми моделювання і проектування проточних частин енергетичних турбоустановок. Запропоновано нову неявну схему розщеплення високого порядку точності для чисельного інтегрування рівнянь гідрогазодинаміки на неструктурованих сітках. Представлено результати досліджень фізичних процесів і аеродинамічного вдосконалювання елементів проточних частин потужних парових турбін з урахуванням реальних властивостей робочого тіла. Наведено новий метод проектування і розроблені на його основі осьові й радіально-осьові проточні частини турбомашин, а також результати математичного моделювання й дослідження фізичних процесів течії рідини у проточних частинах гідравлічних машин. Проаналізовано методи й результати чисельних досліджень аеропружних явищ у проточних частинах турбомашин.
У книзі наведено історію створення і розвитку, сучасну структуру та найвагоміші наукові здобутки, здебільшого за останні 25 років, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України, який традиційно веде різнопланові дослідження у різних галузях геохімії, в тому числі ізотопної й ізотопно-геохронологічної, класичної й сучасної мінералогії, петрології учення про рудні родовища, мінерагенії.

 Нові надходження - 2018 рік

Мар’яна Біль
У монографії розкрито методологію дослідження просторової мобільності населення в умовах глобалізаційних викликів людського розвитку. Визначено особливості реалізації просторової мобільності населення України у факторній площині. Проаналізовано прикладні особливості формування та реалізації просторової мобільності населення у глобальному, національному (на прикладі України) і регіональному (на прикладі Львівської області) вимірах. Визначено механізми регулювання просторової мобільності населення України та обґрунтовано пріоритети державної політики людського розвитку високомобільного суспільства.
І.І. Ясковець Н.М. Протас, Т.Ю. Осипова, Д.Ю. Касаткін
У підручнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднення в повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення. Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі «ґрунт — рослина» та в організмах сільськогосподарських тварин. Наведені оцінки дозових навантажень при наявності радіоактивного забруднення. Окремі розділи присвячені дослідженню метаболічних процесів в екобіосистемах та методиці статистичної обробки даних, що отримані експериментальним шляхом.
Maksym V. Strikha, Anatolii I. Kurchak, Anna N. Morozovska
Ключові слова: графен-на-сегнетоелектрику, доменна структура, провідність, польовий транзистор.

 Нові надходження - 2017 рік

Василиса Георгиевна Подлесная
У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов’язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних та військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця концепція визначає домінуючі форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. В монографії обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів, породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема, військово-економічні цикли, цикли у плановій та трансформаційній економіках.
Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.
Запропоновано методичні засади ідентифікації та оцінки впливу глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України, отримано кількісні оцінки залежностей від глобальних чинників показників експортної виручки, вартості та обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів, динамізму розвитку національного фондового ринку, темпів інвестиційної діяльності та зміни РЕОК гривні. Ідентифіковано канали впливу динамічних змін світової валютної системи на національну та виявлено механізми впливу надмірного боргового навантаження у розвинених країнах на стан міжнародних фінансів; розроблено науково-практичні пропозиції щодо управління ризиками державного боргу України. Подано оцінку здобутків та проблемних сфер двостороннього співробітництва України і Китаю, а також співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Розроблено концептуальні засади валютної політики України, а також пропозиції щодо вдосконалення форм, методів та інструментів співпраці з Китаєм у фінансово-економічні сфері.
Зимовець В.В., Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін.
Проаналізовано тенденції банківського кредитування підприємств реального сектора та визначено напрями активізації довгострокового кредитування модернізаційних проектів. Проаналізовано структуру державних інвестицій у реальний сектор економіки та узагальнено існуючі у цій сфері проблеми. Визначено напрями усунення фіскальних бар’єрів для здійснення фінансових інвестицій у реальний сектор економіки. Запропоновано застосування кращих зарубіжних практик щодо адміністративної підтримки процесів структурної модернізації реального сектора. Обґрунтовано доцільність створення державою стимулів для концентрації капіталу у високотехнологічних інтегрованих корпоративних структурах.