Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

Збірник містить наукові праці, присвячені актуальним проблемам математичного моделювання в механіці деформівних твердих тіл; математичних методів механіки та термомеханіки; механіки неоднорідних твердих тіл і наномеханіки; механіки контрактної взаємодії, тіл з тріщинами та тонкими включеннями; динаміки неоднорідних середовищ; оптимізації та проектування елементів конструкцій і біомеханічних систем. Вони були предметом обговорення на X Міжнародній науковій конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур», яка проходила 17—19 вересня 2019 р. у Львові.
Skorobogatova Z.M.
У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.
L.I. Karbivska, V.L. Karbivskii
Монографія присвячена синтезу, електронній структурі, властивостям і застосуванню апатитів та апатитоподібних систем. Містить значний фактичний матеріал з вивчення атомної та електронної будови конкретних систем. Розглянуто сучасні уявлення про структуру кристалічних та невпорядкованих апатитоподібних систем, а також фізико-хімічні, медико-біологічні, екологічні та технологічні аспекти їх застосування. Особливу увагу приділено теоретичним і прикладним розробкам в області функціональних апатитоподібних наноматеріалів. Описано особливості електронної структури природних апатитів.

 Нові надходження - 2018 рік

У науковій доповіді представлено базу для конструктивного діалогу всіх зацікавлених сторін задля формування системного бачення розвитку української промисловості та обґрунтування її спроможності стати ключовим елементом стратегії економічного розвитку. Оцінено перспективи розвитку галузевих ринків, які є важливими для здійснення реформ у переробній промисловості, з урахуванням специфічних проблем їх функціонування та обґрунтуванням механізмів та інструментів для розвитку потенціалу ключових ринків. Запропоновано шляхи нарощування технологічної та ресурсної бази для модернізації промисловості, які зумовлені інноваційним розвитком та переходом до цифровізації промислового виробництва, доступом до фінансових ресурсів та ринків капіталу, можливостями розвитку кадрового потенціалу галузі. Обґрунтовано напрями посилення глобальних зв’язків у міжнародній торгівлі промисловими товарами та запропоновано механізми сприяння інтеграції України у глобальний ринок.
Статті, що увійшли до випуску, висвітлюють питання етнокультурного та соціального розвитку слов'ян від середини І тисячоліття н. е., тобто у добу їх великого розселення і напередодні утворення держави. Запропоновані статті різноманітні за змістом: від джерелознавчих публікацій до інтерпретації археологічних комплексів, аналізу окремих категорій матеріалів і висвітлення дискусійних проблем походження та історичного розвитку слов’ян.
Наукове видання підготовлене з нагоди 100-річчя одного з найбільш знакових за своїми метою, завданнями та фондами структурного підрозділу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — Інституту рукопису (від 1918 до 1992 р. — відділ рукописів). Висвітлені історія фундації та соціальні функції Інституту рукопису, проаналізовано його внесок у розвиток науки та культури України. Окремими розділами представлені науковий доробок Інституту та його кадровий потенціал за 1918—2018 рр. У додатках репрезентовані матеріали про склад та зміст рукописного фонду Інституту.

 Нові надходження - 2017 рік

авт. кол. : Андрій Боляновський, Віталій Виздрик, Леонтій Войтович та ін.
Комплексно проаналізовано українсько-польські міждержавні та міжнаціональні відносини у ХХ—ХХІ ст. Особливу увагу приділено дискусійним проблемам у контексті геополітичних змін у Центрально-Східній Європі після Першої та Другої світових воєн, розпаду соціалістичного табору. Розкрито механізми функціонування стереотипів про українців, Україну та поляків, Польщу. Узагальнено досвід реформ у Польщі для сучасного українського етнодержавотворення.
Л.Є. Купінець, Н.М. Андрєєва, В.М. Степанов та ін.
У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти екологізації продовольчого комплексу. Екологізація представлена як вектор переходу до управління екологоорієнтованим розвитком продовольчого комплексу, як комплексний процес створення, освоєння, використання і поширення методів, підходів, форм господарювання, що забезпечують збереження його природно-ресурсного потенціалу, як систему знань, упорядкованих на міждисциплінарній основі і взаємодіючих з метою продукування цілеспрямованого нового знання про взаємодію природи і суспільства. Послідовно вивчаючи і структуруючи проблему, автори формують методологічний базис, понятійно-категоріальний апарат, методичні підходи, що дозволяють виконати різного роду оціночно-аналітичні процедури, творити інформаційне забезпечення екологічного управління продовольчим комплексом, обґрунтовують механізми і інструменти реалізації зазначених цілей і завдань.
Василиса Георгиевна Подлесная
У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов’язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних та військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця концепція визначає домінуючі форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. В монографії обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів, породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема, військово-економічні цикли, цикли у плановій та трансформаційній економіках.