Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

До колективної монографії включені сучасні розробки та досягнення вчених за матеріалами XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». Колективна монографія присвячена актуальним питанням у зазначеній сфері досліджень.
Видання присвячено огляду сучасного стану, історії досліджень та перспектив розвитку природничих колекцій, а так само досліджень на основі вивчення колекцій, як морфологічного матеріалу, так і етикеткових даних і каталогів. В основі збірника — повідомлення учасників V Міжнародної конференції циклу «Природнича музеологія», що проходила в Києві 7—8.10.2019 під назвою «Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку» і була присвячена 100-річчю заснування Зоологічного музею Української Академії Наук в Києві.
розшифр., упоряд. та прим. О.Ю. Чебанюк, О.Ю. Ковальової
35 recollections of participants and witnesses of the Revolution of Dignity in Ukraine (EuroMaidan protests) are presented in this first volume of the oral history series «Maidan. Direct Speech», initiated by the National Museum of the Revolution of Dignity (Maidan Museum).The researchers recorded over 200 interviews in a period of 2014—2019, and keep on collecting the stories. EuroMaidan, a dramatic period of Ukraine’s modern history, is displayed in memories, emotions and reflections of its participants by the most important and impressive episodes remembered by them. According to an oral history methodology the published interviews preserve linguistic and stylistic peculiarities of the narrative with minimum changes. QR codes at the beginning of interviews provide readers access to original audio recordings.

 Нові надходження - 2018 рік

Неоніла Падюка, Тарас Огородник
У фонді кабінету картографії ЛННБ України ім. В. Стефаника зберігається значна кількість топографічних і оглядово-топографічних карт, які почали подавати з кінця XVIII ст. для військових потреб. В Австро-Угорській монархії такі мапи видавав Військово-географічний інститут. Вони покривали також значну частину українських земель. Їх використовували військові відомства, ними користувалися для господарських, наукових та адміністративних цілей, вони були основою для створення різноманітних тематичних карт. На сьогодні вони не мають грифу секретності.
Обґрунтовано стратегічні напрями та механізми сільського розвитку у сфері вдосконалення земельних відносин в Україні на основі європейських соціально орієнтованих підходів до їх регулювання; якісного оновлення і реалізації людського капіталу на селі із запровадженням освітніх моделей та інноваційних мережевих структур для дорослого населення, а також підвищення доступності базових послуг; підвищення життєздатності та конкурентоспроможності господарювання на селі, особливо в частині сприяння становленню сімейного фермерського укладу європейського зразка; консолідації сільських громад, збереження та реалізації їх самоврядних функцій в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
У науковій доповіді представлено базу для конструктивного діалогу всіх зацікавлених сторін задля формування системного бачення розвитку української промисловості та обґрунтування її спроможності стати ключовим елементом стратегії економічного розвитку. Оцінено перспективи розвитку галузевих ринків, які є важливими для здійснення реформ у переробній промисловості, з урахуванням специфічних проблем їх функціонування та обґрунтуванням механізмів та інструментів для розвитку потенціалу ключових ринків. Запропоновано шляхи нарощування технологічної та ресурсної бази для модернізації промисловості, які зумовлені інноваційним розвитком та переходом до цифровізації промислового виробництва, доступом до фінансових ресурсів та ринків капіталу, можливостями розвитку кадрового потенціалу галузі. Обґрунтовано напрями посилення глобальних зв’язків у міжнародній торгівлі промисловими товарами та запропоновано механізми сприяння інтеграції України у глобальний ринок.

 Нові надходження - 2017 рік

авт. кол. : Андрій Боляновський, Віталій Виздрик, Леонтій Войтович та ін.
Комплексно проаналізовано українсько-польські міждержавні та міжнаціональні відносини у ХХ—ХХІ ст. Особливу увагу приділено дискусійним проблемам у контексті геополітичних змін у Центрально-Східній Європі після Першої та Другої світових воєн, розпаду соціалістичного табору. Розкрито механізми функціонування стереотипів про українців, Україну та поляків, Польщу. Узагальнено досвід реформ у Польщі для сучасного українського етнодержавотворення.
Л.Є. Купінець, Н.М. Андрєєва, В.М. Степанов та ін.
У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти екологізації продовольчого комплексу. Екологізація представлена як вектор переходу до управління екологоорієнтованим розвитком продовольчого комплексу, як комплексний процес створення, освоєння, використання і поширення методів, підходів, форм господарювання, що забезпечують збереження його природно-ресурсного потенціалу, як систему знань, упорядкованих на міждисциплінарній основі і взаємодіючих з метою продукування цілеспрямованого нового знання про взаємодію природи і суспільства. Послідовно вивчаючи і структуруючи проблему, автори формують методологічний базис, понятійно-категоріальний апарат, методичні підходи, що дозволяють виконати різного роду оціночно-аналітичні процедури, творити інформаційне забезпечення екологічного управління продовольчим комплексом, обґрунтовують механізми і інструменти реалізації зазначених цілей і завдань.
Василиса Георгиевна Подлесная
У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов’язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних та військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця концепція визначає домінуючі форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. В монографії обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів, породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема, військово-економічні цикли, цикли у плановій та трансформаційній економіках.