Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

Анатолій Свідзинський
Книгу присвячено життєпису автора — відомого фізика-теоретика. Життєпис викладено під кутом зору еволюції його наукового світогляду, починаючи від дитинства та юності. Кульмінацією наукового розвитку автора стало його підключення до кола ідей і методів пізнання Миколи Боголюбова, великого вченого XX ст. Опанування цими ідеями дозволило автору запропонувати нові фізико-математичні методи в одному з найцікавіших напрямків теоретичної фізики — мікроскопічній теорії надпровідності. Автору належать численні статті та фундаментальні монографії, які користуються заслуженим попитом серед фахівців. У цілому пропонована книга містить докладний і приступний виклад шляху, пройденого автором у сучасній науці. Збережено авторський правопис.
Видання містить тези виступів учасників круглого столу «Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова» (8 лютого 2019 p., м. Київ). Розглядаються науково-творча спадщина академіка НАН та НАПрН України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі у зв’язку з судовою та процесуальною реформами, в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та євроінтеграції в цілому.
Монографію присвячено еколого-геохімічним дослідженням об’єктів довкілля (ґрунти, природні води, рослинність та гриби) Київського мегаполісу. Узагальнено результати досліджень розподілу мікроелементів у ґрунтах техногенно забруднених та умовно чистих територій міста, гідрогеохімічних досліджень ґрунтових та підземних вод. Визначено форми знаходження та ступінь рухомості важких металів. Наведено результати біоіндикаційних досліджень сучасного стану техногенного забруднення м. Києва. Запропоновано заходи щодо зменшення вмісту важких металів у ґрунтах та рослинності.

 Нові надходження - 2018 рік

І.І. Ясковець Н.М. Протас, Т.Ю. Осипова, Д.Ю. Касаткін
У підручнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднення в повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення. Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі «ґрунт — рослина» та в організмах сільськогосподарських тварин. Наведені оцінки дозових навантажень при наявності радіоактивного забруднення. Окремі розділи присвячені дослідженню метаболічних процесів в екобіосистемах та методиці статистичної обробки даних, що отримані експериментальним шляхом.
Maksym V. Strikha, Anatolii I. Kurchak, Anna N. Morozovska
Ключові слова: графен-на-сегнетоелектрику, доменна структура, провідність, польовий транзистор.
Ця книга складається з тез доповідей вчених, представлених на Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали (NANO-2018)». Конференція була організована Інститутом фізики НАН України за участю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна), Тартуського університету (Естонія), Туринського університету (Італія), Університету П’єра і Марії Кюрі — Париж (Франція).

 Нові надходження - 2017 рік

Перший том «Історії українського театру» присвячений розвиткові театрального мистецтва України від його зародження до 1914 року. У ньому висвітлено основні явища та особливості акторського мистецтва, режисури, сценографії, театральної критики впродовж періоду становлення української національної культури. Розглянуто питання драматургії з огляду на особливі умови розвитку українського театрального мистецтва.
У пропонованому томі, що є частиною фундаментального багатотомного видання, представлено величезний масив польових матеріалів, зібраних в різних історико-етнографічних регіонах. Зафіксовані відомості стануть фактологічною основою для вивчення господарських занять, промислів та ремесел як невід’ємної частини культури та побуту традиційного українського суспільства. Вони яскраво ілюструють різнорідні виробничі практики, їх значення в системі життєзабезпечення, термінологію, локальні відмінності, вияви трансформації тощо. Ця праця сприятиме розумінню поступальної еволюції господарсько-виробничої культури українського народу як однієї з важливих проблем етнокультурної історії України.
Сімнадцятий випуск є частиною «Словника української мови XVI — першої половини XVII ст.» — першої в історії української культури праці, яка подає інформацію про книжну і народнорозмовну лексику української мови цього періоду. Випуск містить 729 слів на літеру М (М — МОАВИТѦНКА), їхню семантичну, граматичну і стилістичну характеристику. Ілюстративний матеріал наведено за хронологією, зважаючи на територіальне поширення й жанрові особливості писемних пам’яток. Уперше в українській історичній лексикографічній практиці в цитованому матеріалі збережено наголос слів.