Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

Додонов А.Г., Сенченко В.Р., Коваль А.В.
Монографію присвячено проблемам подання, обробки і ефективного використання знань у сучасних аналітичних системах (АС). Розглянуто особливості функціонування таких систем у парадигмі «ДАНІ — ІНФОРМАЦІЯ — ЗНАННЯ», охоплюючи всі етапи — від обробки «сирих» даних, вилучення та аналізу знань, до їхнього використання в процесах прийняття рішень. На підставі всебічного аналізу відомих моделей подання знань і методів їхньої обробки показано, що найбільш прийнятним підходом для побудови сучасних АС є семантичне моделювання, яке зосереджується на смислових аспектах даних, їхніх асоціативних зв'язках і розкритті прихованих залежностей. Розглянуто не тільки теоретичні аспекти побудови АС, але й представлено широкий спектр процесів і технологій управління знаннями, починаючи від визначення ролі та місця знань в АС і закінчуючи практичними рекомендаціями та прикладами щодо використання сучасних технологій, включаючи і Web, для різних предметних областей.
упоряд. Блащук Світлана, Боряк Геннадій, Горобець Віктор та ін.
У першій книзі ювілейного видання публікуються статті, присвячені розмаїтим фаховим проблемам, сферам і площинам студіювання історії України. Статті згруповано за проблемно-тематичними рубриками — «Цивілізація. Ідентичність. Регіоналістика», «Світ соціального: структури, ієрархії, спільноти», «Personalia», «Екстремальний хронотоп XX століття».
упоряд. Блащук Світлана, Боряк Геннадій, Горобець Віктор та ін.
У другій книзі ювілейного видання публікуються статті, присвячені проблемам історіографії, джерелознавства, історичної пам’яті й дослідницького інструментарію та ін. Матеріали згруповано за проблемно-тематичними рубриками — «Інструментарій та лабораторія історика», «Історіографічні дискурси», «Memory», «Рецепції та образи», «Ad fontes», «Рефлексії».

 Нові надходження - 2019 рік

Семенцов Ю.І.
Запропоновані можливі шляхи практичного використання одержаних матеріалів.
упоряд. : Л.Л. Левченко
Серія книг «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917—1921 років» має на меті висвітлення революційних подій на Миколаївщині, пов’язаних із визвольною боротьбою українського народу та утвердженням української державності. У другій книзі вперше публікуються документи та матеріали про революційні події на Миколаївщині періоду Української Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) з фондів Державного архіву Миколаївської області, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Державної наукової архівної бібліотеки, що висвітлюють боротьбу за українську державність на теренах сучасної Миколаївської області під час Української революції 1917—1921 pp.

 Нові надходження - 2018 рік

упоряд. : І.М. Преловська, І.В. Яворська
У першому томі вибраних творів митрополита Української Автокефальної Православної Церкви Василя Липківського (1921—1927) вперше публікується його дисертаційне дослідження «Борьба Маккавеев с сирийскими царями — ее причины и значение в истории иудеев», яке збереглося в Інституті Рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. До цього тому увійшли біографічні матеріали та світлини з родинного архіву Липківських.
І.М. Будзуляк, Л.С. Яблонь, Б.К. Остафійчук та ін.
Мєшкова-Клименко Н.А., Косогіна І.В., Толстопалова Н.М.
Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців у області технології підготовки питної та технічної води із поверхневих та підземних джерел водопостачання. Удосконалення технології водопідготовки в Україні з урахуванням сучасних світових досягнень і можливостей є важливою задачею хіміків-технологів. Основна мета навчального посібника поглибити знання студентів з питань вибору методів очистки і створення технологічних схем створення оптимальних екологічно чистих технологічних схем водоочищення на базі знань фізико-хімічних характеристик домішок природної води та загальних методів підготовки води в залежності від призначення.