Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

Анатолій Свідзинський
Книгу присвячено життєпису автора — відомого фізика-теоретика. Життєпис викладено під кутом зору еволюції його наукового світогляду, починаючи від дитинства та юності. Кульмінацією наукового розвитку автора стало його підключення до кола ідей і методів пізнання Миколи Боголюбова, великого вченого XX ст. Опанування цими ідеями дозволило автору запропонувати нові фізико-математичні методи в одному з найцікавіших напрямків теоретичної фізики — мікроскопічній теорії надпровідності. Автору належать численні статті та фундаментальні монографії, які користуються заслуженим попитом серед фахівців. У цілому пропонована книга містить докладний і приступний виклад шляху, пройденого автором у сучасній науці. Збережено авторський правопис.
Видання містить тези виступів учасників круглого столу «Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова» (8 лютого 2019 p., м. Київ). Розглядаються науково-творча спадщина академіка НАН та НАПрН України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі у зв’язку з судовою та процесуальною реформами, в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та євроінтеграції в цілому.
Монографію присвячено еколого-геохімічним дослідженням об’єктів довкілля (ґрунти, природні води, рослинність та гриби) Київського мегаполісу. Узагальнено результати досліджень розподілу мікроелементів у ґрунтах техногенно забруднених та умовно чистих територій міста, гідрогеохімічних досліджень ґрунтових та підземних вод. Визначено форми знаходження та ступінь рухомості важких металів. Наведено результати біоіндикаційних досліджень сучасного стану техногенного забруднення м. Києва. Запропоновано заходи щодо зменшення вмісту важких металів у ґрунтах та рослинності.

 Нові надходження - 2018 рік

І.І. Ясковець Н.М. Протас, Т.Ю. Осипова, Д.Ю. Касаткін
У підручнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднення в повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення. Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі «ґрунт — рослина» та в організмах сільськогосподарських тварин. Наведені оцінки дозових навантажень при наявності радіоактивного забруднення. Окремі розділи присвячені дослідженню метаболічних процесів в екобіосистемах та методиці статистичної обробки даних, що отримані експериментальним шляхом.
Maksym V. Strikha, Anatolii I. Kurchak, Anna N. Morozovska
Ключові слова: графен-на-сегнетоелектрику, доменна структура, провідність, польовий транзистор.
Ця книга складається з тез доповідей вчених, представлених на Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали (NANO-2018)». Конференція була організована Інститутом фізики НАН України за участю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна), Тартуського університету (Естонія), Туринського університету (Італія), Університету П’єра і Марії Кюрі — Париж (Франція).

 Нові надходження - 2017 рік

Руда Т.П.
Збірник містить дев’ять статей; три перші присвячені науковій, науково-організаційній і перекладацькій діяльності Максима Рильського, його внеску у літературознавство, фольклористику, інші галузі гуманітарного знання. Другий розділ – це праці про взаємини Рильського зі слов’янськими ученими і митцями, його подорожі по країнах Слов’янщини, популяризація та дослідження творів слов’янських письменників. Творча рецензія Рильським поетичної спадщини Т. Шевченка і О. Пушкіна розглядається у працях третього розділу. Завершує збірник стаття про місце Криму в його біографії та творчості.
Олійник М.В.
У монографії вперше здійснено комплексне дослідження етнокультурного явища побутування українського традиційного одягу в системі міського повсякдення в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст. на прикладі м. Києва. Вивчено стан наукового опрацювання проблеми, визначено методологію проведення дослідження. Виокремлено три періоди урбаністичного розвитку українського народного одягу. Проаналізовано головні чинники дифузії сільського вбрання в міський соціокультурний вимір. Простежено напрями розвитку традиційного вбрання українців у побуті міста. Охарактеризовано основні комплекси міського вбрання з українськими національними ознаками. Визначено специфіку функціонування народного одягу за радянських часів. Шляхом проведення польового дослідження окреслено особливості використання традиційного українського вбрання за часів незалежної України.
Ярова А.В.
У монографії відображено результати комплексного дослідження традиційної української житлової архітектури кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. з території сучасної Чернігівської області. Розглянуто історію вивчення цього питання, проаналізовано джерельну базу, основою якої стали власні польові матеріали авторки. У праці наведено основні типи конструкції житла, поширеного на Чернігівщині, його конструктивні деталі. Встановлено особ­ливості екстер’єру та інтер’єру житлової архітектури в різних частинах Чернігівської області. Окремо розглянуто систему звичаїв, вірувань та обрядових дій, пов’язаних із житлом, що зафіксовані серед місцевих мешканців.