Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

О.О. Бочечка
Монографію присвячено вирішенню проблеми одержання алмазних полікристалічних композиційних матеріалів, що поєднують високі твердість, міцність, зносостійкість і термостійкість. Науковими підставами для рішень є виявлені закономірності впливу тиску, температури, активувальних домішок, газового середовища, вакуумної обробки на процеси ущільнення алмазних порошків різної дисперсності, формування структури та фізико-механічних властивостей полікристалів і композитів на їх основі. Науково обґрунтовано концепцію створення композитів на основі алмазу активованим спіканням алмазних порошків і формуванням в одержуваних полікристалах структурних елементів із високим рівнем дисперсності та реалізовано її головні положення в ході реакційного спікання алмазу з кремнієм, вольфрамом, а також розроблено термостійкий алмазний композиційний матеріал АКТМ і нанокомпозит алмаз—карбід вольфраму.
Шурова Н.М.
У монографії на основі сучасної таксономії описано фауну малощетинкових черв’яків (Oligochaeta) Чорного моря, а також прилеглих солонуватоводних водойм. Загальна частина містить короткі відомості щодо етапів вивчення олігохет Чорного моря, їх морфологічних особливостей, методів збирання і вивчення. У систематичній частині подано морфологічні особливості 2 сімейств, 5 підсімейств, 20 родів, 42 видів і 1 підвиду малощетинкових черв’яків. Для визначення всіх таксонів олігохет наведено ключі. Опис кожного виду включає його синоніми, морфологічні характеристики, рисунки окремих органів або їх систем, відомості щодо поширення та біологічних особливостей.
В.О. Сьомка
У монографії подано системний аналіз геолого-структурної позиції та речовинного складу проявів, рудопроявів та родовищ молібдену і вольфраму в Українському щиті. Виділено генетичні типи рудоносних метасоматитів: вольфраміт-каситерит-грейзеновий, шееліт-скарновий, молібденіт-грейзеновий, рідкісноземельно-молібден-уран-торієвий, молібденіт-лужний та молібденіт-пегматитовий. Провідними металогенічними факторами, які визначають локалізацію головних генетичних типів вольфрамо- та молібденоносних метасоматитів, є структурний, літологічний, магматичний та мінералого-геохімічний.

 Нові надходження - 2018 рік

Мар’яна Біль
У монографії розкрито методологію дослідження просторової мобільності населення в умовах глобалізаційних викликів людського розвитку. Визначено особливості реалізації просторової мобільності населення України у факторній площині. Проаналізовано прикладні особливості формування та реалізації просторової мобільності населення у глобальному, національному (на прикладі України) і регіональному (на прикладі Львівської області) вимірах. Визначено механізми регулювання просторової мобільності населення України та обґрунтовано пріоритети державної політики людського розвитку високомобільного суспільства.
І.І. Ясковець Н.М. Протас, Т.Ю. Осипова, Д.Ю. Касаткін
У підручнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднення в повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення. Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі «ґрунт — рослина» та в організмах сільськогосподарських тварин. Наведені оцінки дозових навантажень при наявності радіоактивного забруднення. Окремі розділи присвячені дослідженню метаболічних процесів в екобіосистемах та методиці статистичної обробки даних, що отримані експериментальним шляхом.
Maksym V. Strikha, Anatolii I. Kurchak, Anna N. Morozovska
Ключові слова: графен-на-сегнетоелектрику, доменна структура, провідність, польовий транзистор.

 Нові надходження - 2017 рік

Василиса Георгиевна Подлесная
У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов’язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних та військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця концепція визначає домінуючі форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. В монографії обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів, породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема, військово-економічні цикли, цикли у плановій та трансформаційній економіках.
Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.
Запропоновано методичні засади ідентифікації та оцінки впливу глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України, отримано кількісні оцінки залежностей від глобальних чинників показників експортної виручки, вартості та обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів, динамізму розвитку національного фондового ринку, темпів інвестиційної діяльності та зміни РЕОК гривні. Ідентифіковано канали впливу динамічних змін світової валютної системи на національну та виявлено механізми впливу надмірного боргового навантаження у розвинених країнах на стан міжнародних фінансів; розроблено науково-практичні пропозиції щодо управління ризиками державного боргу України. Подано оцінку здобутків та проблемних сфер двостороннього співробітництва України і Китаю, а також співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Розроблено концептуальні засади валютної політики України, а також пропозиції щодо вдосконалення форм, методів та інструментів співпраці з Китаєм у фінансово-економічні сфері.
Зимовець В.В., Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін.
Проаналізовано тенденції банківського кредитування підприємств реального сектора та визначено напрями активізації довгострокового кредитування модернізаційних проектів. Проаналізовано структуру державних інвестицій у реальний сектор економіки та узагальнено існуючі у цій сфері проблеми. Визначено напрями усунення фіскальних бар’єрів для здійснення фінансових інвестицій у реальний сектор економіки. Запропоновано застосування кращих зарубіжних практик щодо адміністративної підтримки процесів структурної модернізації реального сектора. Обґрунтовано доцільність створення державою стимулів для концентрації капіталу у високотехнологічних інтегрованих корпоративних структурах.