Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

Гуржій Олександр
У книзі йдеться про життя та діяльність І.О. Гуржія — одного з провідних українських радянських істориків, час становлення якого припав на сталінську диктатуру, хрущовську «відлигу», початок брежнєвського «застою». Показано його тернистий шлях від черкаської сільської глибинки до висот вітчизняної науки через вчителювання з 17 років, жахи Голодомору, трагізм і героїку Другої світової війни. Крізь призму власного бачення і відчуття, проникливих спогадів, а також на основі залучення широкого документального матеріалу автором відтворено суспільно-політичні реалії того періоду, оточення вченого та його побутові проблеми. Частково виявлені чинники впливу на формування світогляду та творчі можливості І.О. Гуржія. Висвітлено контекст «Історик і влада».
Дембіцький С.
У монографії здійснено концептуальне й методологічне обґрунтування особливостей розробки соціологічних тестів. Для цього автор розглянув соціологічні тести як інструменти соціологічного вимірювання, критично оцінив теорію вимірювання в соціальних науках, запропонував альтернативний підхід до вимірювання в соціології, узагальнив та описав вітчизняний досвід розробки соціологічних тестів, проаналізував досвід розробки комплексних вимірювальних інструментів у дослідженнях змішаного типу, оцінив кількісні дослідження в контексті розробки соціологічних тестів і на цій основі виокремив релевантні процедури й методи, визначив практичні засоби розробки соціологічних тестів.

 Нові надходження - 2018 рік

О.П. Реєнт, О.В. Сердюк
Основу монографії становить широкий аналіз промислової та сільськогосподарської бази українського експорту на початку ХХ ст., висвітлення ролі України на світовому товарному ринку, що має першорядне значення для визначення тогочасного українського торговельного балансу в умовах Російської імперії. Автори монографії Реєнт Олександр Петрович та Сердюк Олександр Васильович — українські історики, які протягом останніх 15 років опублікували спільні монографії: «Перша світова війна і Україна». — Київ : Генеза, 2004. — 480 с.; «Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861—1914 рр.)». — Київ : Ін-т історії України HAH України, 2011. —365 с. та спільні розділи з соціально-економічного становища українського соціуму у книзі «Велика війна 1914—1918 рр. і Україна». Кн. І. Історичні нариси. — Київ : KJIIO, 2014. — 784 с.
Маєвський Олександр
У монографії комплексно аналізуються роль і місце політичного плакату у формуванні інформаційного простору на території України в роки Другої світової війни. До наукового обігу введено значний масив маловідомих і невідомих для дослідників креолізованих текстів. Аналіз візуальних інструментів у формуванні інформаційного простору в роки Другої світової війни в ідеологічному та соціально-психологічному вимірах сприяє розкриттю концепції ідеологічних маніпуляцій тоталітарних режимів, а також спрямування пропагандистських акцій українського самостійницького руху. Книга дає змогу комплексно оцінити вплив візуальних образів, репрезентованих за допомогою політичних плаката та карикатури, на процес формування архетипів сприйняття не лише на населення окупованої України, а й на сучасників.
Г.Г. Денисенко
У монографії аналізується дослідження культурної спадщини і її роль у формуванні історичної пам’яті. Увага приділена створенню меморіального простору в різні історичні періоди — за часів перебування українських земель у складі імперій, в радянську добу і умовах незалежної Української держави. Головними ознаками сучасного меморіального простору країни стали демонтаж певних категорій пам’ятників радянського періоду, масове встановлення національно-державницьких монументів. Серед нових національно спрямованих пам’ятників, покликаних відродити історичну пам’ять суспільства, переважають теми голодомору, голокосту, великого терору, коли гинули мільйони громадян, місця пам’яті, пов’язані з подіями національно-визвольного руху за державність і незалежність, битвами, в яких українці завжди демонстрували потугу своєї зброї, мужність і героїзм. Увага акцентується на сучасному етапі формування української моделі історичної пам’яті, який відбувається у надзвичайно складних умовах російської агресії

 Нові надходження - 2017 рік

авт. та упоряд.: С.В. Старовойт, А.І. Шаповал, Ю.В. Булгаков [та ін.]
У Путівнику містяться дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів видатних вчених Національної академії наук України, що зберігаються в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення та хронологічно охоплюють період від середини XVIII до початку XXI століття.
авт. нарису: С.Я. Кучмій
Видання присвячене 90-річчю від дня народження відомого ученого у галузі гетерогенного окиснювального каталізу, члена-кореспондента АН УРСР, доктора хімічних наук, професора Ярослава Борисовича Гороховатського. В книзі висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності ученого, розміщений хронологічний покажчик наукових праць, які ілюструють широке коло його наукових інтересів. Представлено також матеріали із щоденника Я.Б. Гороховатського.
Буркинський Б.В. та ін.
Представлена монографія висвітлює наукові розробки фахівців Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних теоретичних та методичних аспектів удосконалення системи адміністративного управління і організації в сфері природокористування (на державному, регіональному та місцевому рівнях), науково-прикладні рішення щодо удосконалення інституційних засад та законодавчого забезпечення системи управління природокористуванням, процесів надання адміністративних послуг для досягнення сталості, ресурсно-екологічної безпеки та високої економічної результативності.