Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2019 рік

Материалы представляют результаты палеонтологических и биостратиграфических исследований Доно-Днепровского прогиба, сопредельных районов Украины и отдаленных регионов. В сборнике освещен широкий спектр направлений современной науки; изложены новые результаты изучения ископаемой фауны и флоры верхнего протерозоя и фанерозоя Украины и других территорий, представлены материалы по музейному делу, популяризации науки, рассмотрен ряд дискуссионных вопросов стратиграфии и палеонтологии.
упоряд. В. Березкіна
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик підготовлено за матеріалами довідково- інформаційних фондів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Бібліотеки імені О. Ольжича. Покажчик містить вибрані різногалузеві вторинні опубліковані й неопубліковані, періодичні, неперіодичні, продовжувані видання (809 позицій), випущені або видрукувані поза межами України, а також на території України в різні часи її історії 8 мовами (українською, російською, польською, чеською, словацькою, англійською, німецькою, французькою) протягом 1858—2017 рр.
В збірнику представлені тези доповідей XXIV Міжнародної Школи- семінару імені Галини Пучковської “Спектроскопія молекул і кристалів” (25—30 серпня 2019 р., Одеса, Україна). В тезах викладено нові результати досліджень з основних напрямків сучасної теоретичної і експериментальної спектроскопії неметалічних кристалів, аморфних речовин, рідких кристалів, полімерів і біологічних об'єктів, нанорозмірних систем, тонких плівок, поверхні і міжмолекулярної взаємодії. Також розглянуто такі напрямки, як нелінійно-оптичні явища, комп’ютерне моделювання, нові прилади та методи спектральних досліджень. Тези надруковано в авторському поданні.

 Нові надходження - 2018 рік

У монографії розглянуто особливості процесу управління інформаційно-комунікаційними потоками в умовах впливу на національний інфопростір глобальних інформаційних ресурсів, питання вдосконалення методик використання національних інформаційних комунікацій та оптимізації бібліотечної діяльності як чинника підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних процесів національного інформаційного середовища.
Назар Заторський
У монографії в ширшому культурно-релігійному контексті розглядається унікальна пам’ятка богословської думки Київської митрополії — «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 р. Цей важливий документ засвідчує особливий характер взаємин тогочасної духовної та світської еліти українсько-білоруських земель Великого князівства Литовського з Константинопольським патріархатом і Римським Апостольським престолом в останній чверті XV ст., а також вказує на поширення тут унійної ідеї та елементів другого південнослов’янського впливу, зокрема мистецтва «плетення словес». Свою увагу автор зосередив на критичному палеографічному, текстологічному й філологічному аналізі всіх відомих списків первісної редакції грамоти Мисаїла та пізніших компіляцій, що постали на її основі. Такий комплексний підхід уможливив реконструкцію архетипу грамоти — втраченого оригіналу листа.
Кузьменко О.
Виділено 12 концептів (війна, молитва, смерть, ворог, мати, туга, радість, страх, дім, неволя, могила, Україна), які постають як постійні інформаційні знаки пам’яті та фігурують у прозових і пісенних текстах різних фольклорних жанрів. З їхньою допомогою відображено емоційно-образну панораму унікальної історії простих людей: їхні страждання і героїчні чини, поразки і перемоги на тлі важкої доби політичних змін та тоталітарних злочинів. Запропоновано механізм виділення концептів через структуру покажчиків, що дає можливість синтезувати універсальні знання про світові збройні конфлікти, про ворога й героя, про простори рідного краю та неволі, про символи української держави. Книга пропонує нове прочитання сучасних необрядових текстів фольклору, які функціонують упродовж XX —початку XXI ст.

 Нові надходження - 2017 рік

Л.Є. Купінець, Н.М. Андрєєва, В.М. Степанов та ін.
У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні аспекти екологізації продовольчого комплексу. Екологізація представлена як вектор переходу до управління екологоорієнтованим розвитком продовольчого комплексу, як комплексний процес створення, освоєння, використання і поширення методів, підходів, форм господарювання, що забезпечують збереження його природно-ресурсного потенціалу, як систему знань, упорядкованих на міждисциплінарній основі і взаємодіючих з метою продукування цілеспрямованого нового знання про взаємодію природи і суспільства. Послідовно вивчаючи і структуруючи проблему, автори формують методологічний базис, понятійно-категоріальний апарат, методичні підходи, що дозволяють виконати різного роду оціночно-аналітичні процедури, творити інформаційне забезпечення екологічного управління продовольчим комплексом, обґрунтовують механізми і інструменти реалізації зазначених цілей і завдань.
Василиса Георгиевна Подлесная
У монографії представлено концепцію, яка розкриває логіко-історичні підґрунтя формування соціально-економічних циклів і базується на дослідженні взаємопов’язаного впливу техніко-технологічних, господарсько-економічних, інституційних, соціальних та військово-політичних чинників на динаміку суспільного відтворення. Ця концепція визначає домінуючі форми циклічного руху на всіх історичних етапах розвитку суспільства. В логіко-історичній послідовності проаналізовано розвиток наукових теорій соціально-економічної циклічності, обґрунтовано циклічний характер розвитку економічної теорії. В монографії обґрунтовано нові форми соціально-економічних циклів, породжених ускладненням соціально-економічної динаміки в ХХ – на початку ХХІ ст., зокрема, військово-економічні цикли, цикли у плановій та трансформаційній економіках.
Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.
Запропоновано методичні засади ідентифікації та оцінки впливу глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України, отримано кількісні оцінки залежностей від глобальних чинників показників експортної виручки, вартості та обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів, динамізму розвитку національного фондового ринку, темпів інвестиційної діяльності та зміни РЕОК гривні. Ідентифіковано канали впливу динамічних змін світової валютної системи на національну та виявлено механізми впливу надмірного боргового навантаження у розвинених країнах на стан міжнародних фінансів; розроблено науково-практичні пропозиції щодо управління ризиками державного боргу України. Подано оцінку здобутків та проблемних сфер двостороннього співробітництва України і Китаю, а також співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Розроблено концептуальні засади валютної політики України, а також пропозиції щодо вдосконалення форм, методів та інструментів співпраці з Китаєм у фінансово-економічні сфері.