Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

С.С. Турлакова
Розглянуто питання вдосконалення механізму управління стадною поведінкою економічних агентів на підприємствах на основі рефлексивного підходу. Обґрунтовано концептуальні напрями моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Представлено механізм побудови рефлексивних моделей поведінки економічних агентів на підприємстві. Запропоновано механізм діагностики проявів стадності і рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Представлено методи і моделі визначення значень характеристик агентів, оцінки станів агентів і рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах. Обґрунтовано пропозиції щодо інформаційного моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах.
О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.Л Шамілева та ін.
Систематизовано нові вимоги та визначено перспективні напрями формування соціальної політики України в аспекті євроінтеграційних процесів і національних викликів. Запропоновано механізми залучення соціального та трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку спроможних громад. Проаналізовано стан і проблеми функціонування трудового потенціалу промисловості, обґрунтовано шляхи їх вирішення.
В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв та ін.
У монографії досліджено особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у розвитку цифрової економіки, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінювання цифрової економіки, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів, кількісно оцінено трансформаційний потенціал цифровізації економіки України та обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення.

 Нові надходження - 2019 рік

Пономарёв А.Г. Пономарёв А.А.
Ядерний сканувальний мікрозонд є апаратним комплексом, в якому пучки легких іонів, прискорені до енергій декількох мегаелектронвольт, фокусуються до розмірів декількох десятків нанометрів. У запропонованій читачеві монографії розглянуто сучасний стан технології мікрозондів. Наведена теорія розрахунку іонно-оптичних характеристик зондоформувальних систем. Формалізовані задачі оптимізації процесу формування пучка в ядерному мікрозонді. Розглянуто схеми формування мікрозонда.
Збірник містить матеріали конференції. Доповіді присвячені дослідженню явищ, що відбуваються у різноманітних атомних системах у газоподібному та конденсованому станах. Представлено також роботи з технологічних і фізичних особливостей деяких отриманих речовин із заданими властивостями.
І.М. Лаптєв, О.О. Пархоменко
У монографії наведено нові уявлення, які стосуються, як «класичного» матеріалознавства взагалі (положення у гратці та роль вуглецю у мартенситних перетвореннях, оригінальний механізм утворення вакансій, модель крихкого руйнування ОЦК-металів та сплавів), так і найбільш актуальні питання реакторного матеріалознавства щодо природи радіаційного зміцнення та крихкості реакторних матеріалів. Ці уявлення автори об’єднали під назвою «Метод фазових діаграм мартенситних перетворень». На основі методу запропоновано новий підхід до прогнозування ресурсу ядерних реакторів без використання зразків — свідків, який базується на вимірі ступені тетрагональності кристалічної гратки корпусної сталі. Результати, що отримані, стосуються всіх можливих структурних рівнів процесів еволюції матеріалів під опроміненням — від нано,- до макроструктурного рівня, що відповідає сучасному синергетичному підходу у матеріалознавстві.

 Нові надходження - 2018 рік

В руслі безпеки країни працювали всі ці роки лише УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та УГКЦ, рідновірські й деякі протестантські і мусульманські течії. Органи влади України, ховаючись за конституційний принцип відокремлення Церкви від Держави, не реагують належно на зазначену антиукраїнську діяльність релігійних спільнот. То ж її вдало використовує віковічний ворог українського народу — Московія.
Ільїн В.В.
В монографії пропонується авторський погляд на історію економічної науки, невіддільної від філософії, літератури, релігії, мистецтва, які формують мету та смисл життя людини. Матеріал книги дає зрозуміти, як виникає багатство, яка роль торгівлі в розвитку цивілізації, яким чином успіх країни залежить (або не залежить) від релігії, у чому полягає цінність та ціна життя людини.
упоряд. : І.М. Преловська, І.В. Яворська
У першому томі вибраних творів митрополита Української Автокефальної Православної Церкви Василя Липківського (1921—1927) вперше публікується його дисертаційне дослідження «Борьба Маккавеев с сирийскими царями — ее причины и значение в истории иудеев», яке збереглося в Інституті Рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. До цього тому увійшли біографічні матеріали та світлини з родинного архіву Липківських.