Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

У науковій доповіді визначено сучасні виклики, тренди, бар’єри та особливості трансформації структури економіки міст в умовах постіндустріалізації; концептуальні засади трансформації соціально-економічного середовища міста в контексті розвитку цифрової економіки. Проаналізовано особливості структурно-інституційної трансформації підприємницького сектору у містах України; оцінено інноваційний зріз структурної трансформації економіки великих міст; розкрито тенденції, закономірності та оцінено структурні трансформації у зовнішній торгівлі товарами та послугами в містах Західного регіону України. Визначено потенціал трансформації структури економіки міст обласного значення Західного регіону в контексті пріоритетів формування моделі циркулярної економіки; а також встановлено вплив структурних змін в економіці на якість життя населення міст.
Л.В. Городжа
У роботі подано правила написання тексту наукової статті відповідно до сучасних вимог. Особливу увагу зосереджено на структурі наукової статті, правилах укладання списків цитованих джерел, запропоновано додатки з прикладами оформлення різних видів цитованих джерел. Розтлумачено, як обрати наукове видання для опублікування результатів наукових досліджень, його основні наукометричні показники та ідентифікатор цифрового об’єкта — DOI, а також стисло охарактеризовано відкриті бази даних вчених, які дають змогу науковцю представити всі свої здобутки і науковий шлях на особистій сторінці — ResearcherlD, Google Scholar, Researchgate, ORC1D.
Михайло Бачинський
Колишній головний інженер Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника згадує основні події за двадцять років роботи в установі, які припали на період національно-патріотичного піднесення після проголошення Незалежності України, перелічує відділи й осіб, з якими співпрацював.

 Нові надходження - 2019 рік

У монографії визначено пріоритетні напрями вдосконалення правового забезпечення становлення нової якості життя людини. Висвітлено правові аспекти підвищення інвестиційної привабливості держави як засобу забезпечення нової якості життя. Виявлено особливості публічних закупівель для розвитку інновацій як засіб підвищення якості життя в Україні. Розглянуто особливості формування «освіти для сталого розвитку» як основи нової якості життя людини. Наведено особливості правового забезпечення поводження з відходами в умовах становлення нової якості життя. Висвітлено окремі аспекти економіко-правового забезпечення розвитку житлової сфери.
Ігор Гирич
У монографії на тлі біографії розглянуто окремі ключові моменти суспільно-політичної думки видатного історіософа і мислителя В’ячеслава Липинського. Автор простежив вплив національно-демократичних ідей на громадсько-політичну діяльність та ідейні переконання засновника українського консервативного напряму в філософії та історіографії за дореволюційні часи. У книжці проаналізовані головніші праці В. Липинського та видання, в яких той брав участь як редактор і видавець.
О.М. Хіміч, М.Р. Пегрик, Д.М. Михалик та ін.
В даній монографії висвітлені нові підходи до розробки високопродуктивних суперкомп’ютерних технологій моделювання та ідентифікації на основі паралельних обчислень складних кіберфізичних систем (нейро- та нанопористих систем) за наявності великої кількості зворотних зв’язків (feedback) та взаємодій, що контролюються значною кількістю розподілених і мережевих обчислювальних елементів. Проектування розглядуваних кіберфізичних систем ґрунтується на нових наукоємних технологіях опису об’єктів, нових обчислювальних рішеннях з урахуванням архітектури комп’ютерних систем та програмного забезпечення (паралельні алгоритми багатопараметричної ідентифікації).

 Нові надходження - 2018 рік

упоряд. Галина Боднар, Олена Лукачук, Леся Хлипавка
Підкреслено велику роль волонтерів як посередників між просторами війни та миру в сучасній Україні.
Тематика семінару: сучасні тенденції розвитку технології машинобудування; підготовка виробництва як основа створення конкурентоспроможної продукції; стан і перспективи розвитку заготівельного виробництва; удосконалення технологій механічної та фізико-технічної обробки поверхонь тертя і деталей машин; ущільнюючі технології та покриття; сучасні технології та обладнання в складальному і зварювальному виробництві; ремонт і відновлення деталей машин в промисловості і на транспорті, обладнання для виготовлення, ремонту і відновлення; технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів; технічний контроль і діагностика в машино- і приладобудуванні; екологічні проблеми та їх вирішення в сучасному виробництві.
V.T. Grinchenko, I.V. Vovk, V.T. Matsypura